Gizlilik ?lkeleri

Mercan Tart? online al??veri? sitesi gizlilik politikas?.

E?er site taraf?ndan bu gizlilik politikas?na ayk?r? bir uygulama gerçekle?tirildi?ini hissederseniz, lütfen bizimle temasa geçiniz.

Mercan Tart?
e-posta : info @ mercantarti.com
Telefon : 0212 671 38 90 (Pbx)
Adres : ?kitelli O.S.B. Sefaköy Sanayi Sitesi 3. Blok No:19 ?kitelli - ?stanbul

Bilgi Denetimi

Mercan Tart?, sitenin çe?itli bölümlerinde kullan?c?lardan gerek kullan?c? güvenli?i, gerek sistem gere?i olarak bilgi toplar. Mercan Tart? bu sitede toplanan tüm bilginin tek sahibidir. Sitede toplanan bilgiler, bu metinde aç?klanan yollar?n d???nda herhangi bir ?ekilde üçüncü taraflara kesinlikle sat?lmaz, kiralanmaz veya verilmez.

Kay?t
 
Bu siteye üye olmak için ziyaretçi, önce bir kay?t formu doldurmal?d?r. Kay?t s?ras?nda kullan?c?dan kendisine ait ileti?im bilgileri (telefon, e-mail gibi) ile ikametgah adresi ve gönderi adresi hakk?nda bilgi vermesi gereklidir. Bu bilgiler, üyeleri yeni ürün ve hizmetlerimiz hakk?nda bilgilendirmede, üye siparislerinin belirtilen adreslere gönderilmesinde kullan?labilir. Siteye üye olmak ücretsizdir.

Siteye Giri? 

Kullan?c?, hesab?na sadece ona ait bir kullan?c? kimli?i ve ?ifresiyle eri?ilebilir.

Cookies

Kullan?c?lar?m?z?n kay?t bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullan?labilir hale getirmek için sitemizde cookieler kullan?lmaktad?r. Cookieler kullan?c?lar?n kimli?inin tespit edilmesine yol açmaz. Pencere kapat?ld??? anda cookilerin i?levi biter.

Log Dosyalar?

Sitenin yönetimi, trendleri görme, kullan?c? hareketlerini izleme, kullan?m? artt?rmak için demografik bilgi toplama amac?yla IP adreslerini kullan?r. IP adresleri kullan?c?lar?n kimli?ini tespit etme imkan? vermez.

Linkler
Bu siteden ba?ka sitelere linkler vard?r. Mercan Tart?, bu siteden link verilen di?er sitelerin içeri?inden ve gizlilik politikalar?ndan sorumlu de?ildir.

Sipari?
 
Sipari? Formlar?m?zda kullan?c?dan bilgi istemekteyiz. Bu bölümlerde kullan?c? ileti?im bilgilerini (isim, adres gibi) ve fatura bilgilerini vermelidir. Bu bilgiler, mü?terinin sipari?ine ait ödemeyi almak, sipari?i teslim etmek ve fatura kesmek için kullan?lacakt?r. E?er ödeme veya teslimatta sorun ya?an?rsa bu bilgiler kullan?c? ile temasa geçmek için kullan?lacakt?r.

Güvenlik
 
Ödemelerinizi :
 
* Havale - EFT ile yapabilirsiniz.

 
Bu sitede kullan?c?ya ait kredi kart? bilgileri kesinlikle TUTULMAZ.